Yun Zhang

Yun Zhang
Teaching Professor
226 Physics
573-884-9830
zhangyun@missouri.edu
Education

PhD. University of California San Diego

Research Summary

Teaching, TA training, demo development